خرید بک لینک
لوح تقدیر | تقدیرنامه
جعبه جیر لوح
رزرو آنلاین هتل خارجی
خرید سکه ساکر استارز
دانلود رمان
رزرو آنلاین هتل خارجی
بازی
عینک افتابی اصل
لوله استیل
گردن پیامکی چیست ؟

بزرگترین وبلاگ تغذیه و سلامت

بزرگترین وبلاگ تغذیه و سلامت

گردن پیامکی چیست ؟


آسيبهاي گردن, گردن دردزندگي در دنياي مدرن امروزي مزاياي زيادي دارد. همه ما ازامکاناتي که وسايل ديجيتالي برايمان فراهم کردهاند، لذت ميبريم و بااپليکيشنهاي تلفن همراه کار ميکنيم اما در اين ميان مشکلاتي همبهوجود ميآيد که محصول دنياي مدرن است.

يکي از اين بيماريهاي جديد دنياي مدرن «گردن پيامکي» است.اين مشکل بيشتر در ميان جوانها ديده ميشود. باوجود اينکه جوانها بيشتراز ابزارهاي الکترونيکي استفاده ميکنند بايد بيشتر مراقب ستون فقرات وگردنشان باشند، پس درباره اين مشکل بيشتر بدانيد و از بروزآن پيشگيري کنيد.
 
گردن پيامکي چيست؟
وقتي بر اثر نگاه کردن طولانيمدت به وسايل الکترونيکي بدون سيممانند تلفن همراه و تبلت دچار گردندرد ميشويد به اين بيماريمدرن «گردن پيامکي» ميگويند. از نشانههاي اين مشکل ايناست که شايد دچار سردردهاي مزمن شويد و حتي در بخشهاي بالاي کمرو شانهها هم درد داشته باشيد.
 
تحقيقات نشان ميدهد 70درصد از افراد 18 تا 44 ساله در خطر ابتلا بهاين بيماري قرار دارند. موضوع از اين قرار است که وقتي براي استفادهاز تلفن همراه و تبلت سرتان را خم ميکنيد، اين حرکت در طولانيمدت بهستون فقرات و نخاع شما آسيب وارد ميکند و مشکلاتي برايتان پيشميآيد. درنتيجه اين بيماري که ناشي از خم کردن طولاني مدت سر به منظوراستفاده از موبايل و تلفن همراه در ميان افراد جوامع مختلف رايج شده،با عنوان «گردن پيامکي» شناخته ميشود.
 
اين بيماري چطور ايجاد ميشود؟
شايد برايتان جالب باشد بدانيد که سر انسان بهطور طبيعي در حدود 5/4تا 5/5 کيلوگرم وزن دارد. وقتي سر را به سمت جلو خم ميکنيد فشاروارد شده بر گردن افزايش مييابد و احتمال بروز گردنپيامکي بيشتر ميشود. درواقع شايعترين علت دردهاي گردن زمانيبهوجود ميآيد که بر اثر بيتوجهي فشار بيشتري به گردنتان واردميشود. وقتي قوس طبيعي گردن از بين ميرود احتمالپارگي، تخريب، فشار و فرسودگي مهرهها و ساختارگردن بيشتر ميشود و ممکن است سردرد، گردن درد، دست درد وبيحسي هم بهوجود آيد.
 
پژوهشگران مرکز بازتواني جراحي نخاع در نيويورک براي بررسياين مشکل مدلهاي کامپيوتري را مورد بررسي قرار دادند. اين محققانپس از شبيهسازي کامپيوتري سروگردن تاثير خم شدن سر وگردن را بارها آزمايش کردند و درنهايت به اين نتيجه رسيدند کههرقدر سر بيشتر به جلو خم شود فشار بيشتري بر گردن و شانهها واردميشود.
 
چطور از گردن پيامکي دور بمانيد؟
به گفته محققان اين روزها بيشتر افراد بهطور متوسط حدود دو تاچهار ساعت سرشان را روي گجتهاي مختلف خم ميکنند. نوجوانان ودانشجويان هم بيشتر از ديگر گروهها درمعرض خطر هستند و شايدپرهيز اين کار در زندگيهاي امروزي چندان ممکننباشد.
 
وقتي اين افراد چانه خود را به سينهشان ميچسبانند، فشاربيشتري به گردن وارد ميشود و بيتوجهي به اين موضوع در ميان افرادکم سن و سال رايجتر است. زندگي ساکن و کمتحرک و گذراندنساعتهاي طولاني جلوي کامپيوتر هم باعث افزايش شيوع اين مشکلميشود. بيشتر کاربران کامپيوتر در دوران ميانسالي و حتي در زمانجواني دچار گردن درد ميشوند.
 
آسيبهاي گردن, گردن درد
 
بنابراين مهم است که براي پيشگيري از آسيبهاي گردنچند نرمش ساده را انجام دهيد:
- تمرين گردن: ابتدا از سر جايتان بلند شويد. دستها را ازپشت قلاب کنيد. سپس گردن را آرام به سمت راست خم کنيدو بعد سر جاي اول برگردانيد. همين حرکت را به سمت چپتکرار کنيد. اين حرکت را سه بار انجام دهيد.
 
- تمرين شانهها: وقتي مدام روي ميز يا روي صفحه گجتها خمميشويد، شانههاي شما درمعرض آسيب قرار ميگيرند. برايپيشگيري از بروز مشکلات شانه يک حرکت ساده وجود دارد؛ ازجايتان بلند شويد، پاها را به اندازه عرض شانهها باز کنيد،سپس هر دو شانه را به سمت بالا حرکت دهيد و بعد آهسته به جاي اولبرگردانيد. اين حرکت را چند بار تکرار کنيد.
 
نکته: هر حرکت کششي را حداقل يک تا دو بار تکرار کنيد و در هرحرکت پنج تا 10ثانيه بمانيد. انجام اين حرکات انقباضات عضلات شمارا از بين ميبرد.

like
امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6 |
+ نوشته شده در دوشنبه 1 تير 1394ساعت 8:22 توسط jalal |