قطار ماگلو شینکانزن، جدیدترین قطار ژاپن است که با سرعتی فوقالعاده سریع حرکت میکند؛ این قطار رکورد سرعت بر روی ریل را با 500 کیلومتر در ساعت شکست.

قطار جدید ژاپن کم سر و صداتر و سبکتر از قطارهای قبلی است و حتی بسیار سریعتر از قطارهای قدیمی حرکت میکند. ماگلوشینکانزن قطار شناور مغناطیسی با 100 مسافر مورد آزمایش قرار گرفت؛ این قطار فوق سریع نسبت به قطار شانگهای ماگلو که با سرعت 431 کیلومتر در ساعت، رکورددار قبلی بود، عملکرد بهتری داشت.

در آزمایشات سازمان مرکزی راه آهن ژاپن قطار ماگلو شینکانزن، 69 کیلومتر در ساعت سریعتر از قطار قبلی حرکت کرد.