می توان نخست یک گیره کاغذ را تا زاویه ۴۵ درجه خمیده و به نوعی یک پد پرتاب ایجاد کرد.

سپس یک سنجاق را در طول چوب کبریت قرار داد، به طوری که نوک تیز آن سر چوب کبریت را لمس کند.

پس از آن سر چوب کبریت را با قطعه ای از فویل آلومینیوم پوشاند و فویل را به دور سنجاق چروک و سپس سنجاق را از سیستم حذف کرد.

این امر یک کانال روزنه دار به جا می گذارد که گاز را به سمت پایین هدایت می کند، به طوری که به عنوان یک پیشرانه عمل می کند.